Prišiel čas...

Updated: May 18

Stále mám v živej pamäti, ako sme prvý krát ochutnávali 3Fonteinen a Cantillon lambic, intenzívna a nespútaná chuť, jednoducho neskutočný zážitok. V porovnaní s ochutnávkou prvej IPY sa to nedá porovnať - magická chvíľa a tento pocit v nás pretrváva dodnes.

Keď sme pred 4 rokmi založili náš prvý sud, v ktorom zrelo pivo s marhuľami, ani vo sne by nám nenapadlo, že sa z toho jedného dňa vykľuje táto šialená a divoká cesta. BAM! Bolo to tam! Presne tak, ako keď stretneš na bare krásnu ženu, Vaše pohľady sa stretnú, guča v krku a ortuť teplomera zrazu ukazuje astronomické čísla. Po prvom kontakte prišlo prvé rande, s každým jedným novým sudom sme sa viac a viac spoznávali. Ako to už v každom zdravom vzťahu býva, prišli aj prvé hádky a nezrovnalosti v podobe vyliatych šarží, ale tá vášeň a príťažlivosť boli silnejšie, ako čokoľvek iné. Veď vlastne, ako to býva v každom vzťahu. Všetko, čo sme doteraz spoločne vytvorili, sme ukázali aj ľuďom. Prvé spoločné pivá zožali úspech a rešpekt, za čo úprimne ďakujeme.


Ale čo ďalej? Prišiel čas ukázať, že sa skutočne milujeme a táto naša spoločná cesta je pravdivá a reálna!


Predstavujeme Vám spontan, wild a farmhouse pivá z dielne WILDSTORK. Pivá kvasíme tzv. spontánnym kvasením (mladina sa chladí a infikuje cez noc v tzv. "štoku" alebo "coolshipe") alebo zmiešanou kultúrou kvasiniek a baktérií. Všetky pivá dozrievajú minimálne 10 mesaicov v drevených sudoch v priestore, ktorý je oddelený od ostatnej výroby. Najväčší počet sudov je po unikátnom slovenskom likéry, ktoré je mixom medoviny, tokajského vína a bylín. Všetky sudy a zrenie v nich sú vystavené okolitým vplyvom prostredia a teplôt v danom ročnom období (bez zásahov) na myjavských kopaniciach. Práve preto sa ich každoročné výnimočné a jedinečné vlastnosti nedajú zopakovať. Vo výrobe dbáme na čo najväčší podiel ručnej remeselnej práce, priestor udržiavame v čistote len použitím čistej vody, žiadna chémia! Všetky použité druhy ovocia, zeleniny alebo bylín pochádzajú z myjavského regiónu alebo jeho okolia. Aj na základe týchto kritérií sa môžeme pýšiť certifikátom, ktorý nám povoľuje používať značku "Regionálny produkt Kopanice".

V pivách Wildstork spájame všetko, čo máme radi. Od vlastnej intuície a skúseností z varenia piva, cez možnosti, ktoré nám myjavské kopanice ponúkajú až po ten moment, kedy sa rozhodneme pivo ručne nafľaškovať a odovzdať ho priamo Vám. Wildstork je našou vášňou, tou, ktorá nás naučila byť trpezliví, úprimní, keď treba, tak spomaliť, neustále sa učiť každým jedným krokom, ale zároveň si zachovať svoju nespútanosť. Nespútanosť, ktorá ruka v ruke s tradičnými postupmi výroby, tak skvele funguje.

Na záver chceme poďakovať: Adine z Myjavy ( Wolftown Tattoo ) za doterajší dizajn fľiaš 2017 - 2020 Máriovi Poórovi za nové logo a dizajn 2020 kapele The Last Days of Jesus ( za inšpiráciu pri tvorbe názvov )

ENGLISH VERSION:


I still have a vivid memory of how we first tasted 3Fonteinen and Cantillon lambic... it’s intensive and unbound taste... just a surreal experience. In contrast with our first tasting of the IPA, it’s just incomparable -it was a magical moment and this feeling persists in us to this day.

When we founded our first barrel in which beer was matured with apricot 4 years ago, we would never dreamed of that one day this would be as crazy and wild road as it is now. BAM! And then it was there! Just like when you meet this beautiful woman at the bar, your gaze meets, you got throat in your throat and the thermometer suddenly shows astronomical numbers. After that our first date has come and with each new barrel, we got to know each other more and more. As it in any healthy relationship goes, first fights and misunderstandings in the form of spilled batches has come, but the passion and attraction were stronger than anything else. After all, it’s the same as in any relationship. Everything we have created together so far; we have also shown to people. Our first beers enjoyed success and respect, for which we sincerely thanks to you.

But what comes next? The time has come to show, that we truly love each other and this common path of ours is truthful and real!

We present you spontaneous wild and farmhouse beers from the WILDSTORK workshop. We ferment our beers by so-called spontaneous fermentation (the wort is cooled and infected overnight in a so-called „shock“ or „coolshipe“) or by a mixed culture of the yeast and the bacteria. All beers are matured for at least 10 months in the wooden barrels in a place, that is separated from the other production. The largest number of the barrels is after the unique Slovak liqueur, which is a mix of the mead, Tokay wine and the herbs. All barrels and maturation in them are exposed to the surrounding influences of the environment and the temperatures in a given season (without any interventions) in the Myjava kopanice. That is why their annual exceptional and unique properties cannot be repeated. During the production, we pay attention to the largest possible part of the manual craftsmanship, we keep the space clean only by using clean water, without any chemistry! All the fruits, vegetables and herbs used come from the Myjava region or its surroundings. Based on these criteria, we can be proud of the certificate that allows us to use the brand „the Regional product of Kopanice“

In WILDSTORK beers we combine everything we love. From our own intuition and our experience in brewing, through the possibilities that Myjava’s region offers us, to the very moment, when we decide to manually and personally bottle the beer and hand it over directly to you. WILDSTORK is our passion, the one who taught us to be patient, the one who taught us to be honest when its needed, the one who taught us to slow down, the one who taught us to be learned step by step, but it’s the one who let us preserve our freedom. The wildness that goes hand in hand with traditional methods of the production works so great.

Finally, we want to thank:

Adine from Myjava (Wolftown tattoo) for the current bottle design 2017-2020

Mário Poór for the new logo and design made in 2020

The Last Days of Jesus band (for inspiration in the creating of the names)

292 views
PIVOVAR

HELLSTORK  spol. s.r.o.

Turá Lúka 12B

917 03 Myjava

Kontaktná osoba: Peter Holčík 

Telefón: 0948 223 986

E-mail: info@hellstork.sk

HELLSTORK Bar

HELLSTORK BAR SENICA

Hviezdoslavova 2556/63
905 01 Senica


fb: @hellstorkbarsenica
insta: @hellstorkbar

© 2019 by HELLSTORK ... Produced by STGroup&Co.,s.r.o.